Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

Spis treści

CELE PROJEKTU:

NAUCZYCIELE

* Podnoszenie kwalifikacji zawodowych trenerów i nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych, w zakresie nowych technologii związanych z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi w trakcie praktyk odbywanych u zagranicznych partnerów;
* Wdrożenie poznanych u zagranicznych partnerów nowych metod i sposobów nauczania przedmiotów zawodowych w zakresie pojazdów elektrycznych i hybrydowych;
* Nawiązanie i rozwijanie trwałej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących metodyki kształcenia zawodowego i wspólnego korzystania z wypracowanych   narzędzi dydaktycznych;
* Nabycie nowych kompetencji gwarantujących lepszą jakość nauczania w kontekście perspektywicznych oczekiwań pracodawców;
* Podnoszenie poziomu znajomości obcego języka zawodowego;
* Szerzenie idei ochrony środowiska poprzez popularyzację samochodów wyposażonych w alternatywne źródła napędu.

UCZNIOWIE

* Przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów szkół zawodowych kształcących w zawodach związanych z motoryzacją;
* Wyjście naprzeciw oczekiwaniom przyszłych pracodawców, zatrudniających absolwentów szkół zawodowych kształcących w zawodach związanych z motoryzacją;
* Nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych w zakresie obsługi, diagnozowania i naprawy elektrycznych i hybrydowych pojazdów samochodowych;
* Praca w grupie wielonarodowej;
* Zwiększenie mobilności absolwentów na krajowym i międzynarodowych rynku pracy;
* Podnoszenie poziomu znajomości obcego języka zawodowego;
* Rozwój młodych ludzi, zwiększenie ich samodzielności i przedsiębiorczości poprzez udział w kształceniu za granicą;
* Kształtowanie nawyków dbałości o środowisko, poprzez stosowanie dobrych praktyk w ramach międzynarodowych wymian uczniów i staży zawodowych.

Środki do realizacji celów projektu

NAUCZYCIELE
• Analiza, wybór i ujednolicenie treści zagadnień technicznych dotyczących samochodów elektrycznych i hybrydowych pod względem dydaktycznym i metodycznym do nauczania
- w ramach teoretycznych przedmiotów zawodowych dla wszystkich państw sygnujących udział w projekcie;
- w ramach praktycznej nauki zawodu dla wszystkich państw sygnujących udział w projekcie.
• Transfer innowacji technicznych z zakresu samochodów elektrycznych i hybrydowych do szkolnych programów nauczania w państwach sygnujących udział w projekcie, wymiana doświadczeń;
• Uczestnictwo w praktykach zawodowych (w tym typu Job Shadowing) organizowanych u partnerów zagranicznych;
• Organizowanie i prowadzenie praktyk zawodowych dla partnerów zagranicznych.

Środki do realizacji celów projektu

UCZNIOWIE
• Przygotowanie kulturowe uczniów wytypowanych do wymian w zakresie praktyk zawodowych;
• Przygotowanie językowe uczniów wytypowanych do wymian w ramach państw uczestniczących w projekcie;
• Przygotowanie zawodowe w zakresie zagadnień technicznych dotyczących samochodów elektrycznych i hybrydowych;
• Dwutygodniowe szkolenie uczniów u partnerów zagranicznych, w zakresie rozwiązań dotyczących samochodów elektrycznych i hybrydowych (staż – praktyka zawodowa uczniów u każdego z partnerów projektu).

Europejska wartość dodana - nauczyciele i uczniowie: (*)
• Pozyskanie kwalifikacji opartych na stosowanych międzynarodowych efektach kształcenia, w ramach europejskiej strategii uczenia się przez całe życie;
• Podwyższenie kwalifikacji zawodowych połączone z poszerzaniem kompetencji językowych;
• Ukształtowanie postaw równości i dialogu międzykulturowego, w ramach europejskiej spójności społecznej;
• Zwiększenie kreatywności i innowacyjności na europejskim rynku pracy, w ramach propagowania alternatywnych źródeł zasilania pojazdów;
• Upowszechnianie idei ochrony środowiska w części związanej z motoryzacją.

(*) - zgodnie z celami strategicznymi Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET2020”)

OKRESY WYKONYWANIA MOBILNOŚCI:

Kadra:
Francja: 2016-09-26 – 2016-09-30 (5 nauczycieli)
Słowenia: 2016-10-03 - 2016-10-07 (4 nauczycieli)
Dania: 2017-03-27 – 2017–03 -31 (5 nauczycieli)

Uczniowie:
Słowenia: 2017-02-20 - 2017-03-03 (7 uczniów)
Francja: 2017-04-03 - 2017-04-14 (5 uczniów)
Dania: 2017-04-24 - 2017-05-05 (6 uczniów)

 2. WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE

Terminy i miejsca wizyt przygotowawczych zespołu projektowego ZSS Poznań:
• Słowenia, 21 – 22 kwiecień 2016 - wizyta przygotowawcza zespołu projektowego ZSS Poznań w SPSŠB, Srednja poklicna in strokovna sola Bezigrad – Ljubljana
• Francja, 01-03.06.2016 – wizyta przygotowawcza zespołu projektowego ZSS Poznań w GARAC, Ecole Nationale des Professions de l'Automobile
• Poznań, październik 2016 - wizyta przygotowawcza AARHUS TECH z Aarhus, Dania w ZSS Poznań

Podczas wizyt przygotowawczych uzgodniono i podpisano:
• Porozumienie o programie dla uczniow_power_2015-1
• Program szkolenia dla kadry_power_2015
• Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności

Wyciąg z dokumentów:

PROGRAM SZKOLENIA KADRY – założenia ogólne
Szkolenie kadry obejmować będzie 5 dni roboczych, od poniedziałku do piątku. Program szkolenia został ustalony wspólnie z partnerem zagranicznym, w oparciu o posiadaną przez niego bazę dydaktyczno-usługową. Jest zgodny z ogólnymi wytycznymi programu nauczania w zakresie jego modyfikacji i dostosowania do lokalnego rynku pracy. Szczegółowe ustalenia programu i zasad realizacji szkolenia, dokonane zostaną w formie kontaktów bezpośrednich (częściowo podczas wizyt i spotkań przygotowawczych) oraz na drodze elektronicznej z przedstawicielami partnerów zagranicznych. W czasie praktyki można stosować różne formy organizacyjne, takie jak spotkania i zajęcia szkoleniowe prowadzone przez specjalistów z danej firmy, przedsiębiorstwa lub szkoły. Mogą to być również pokazy, demonstracje, obserwacje
i instruktaże. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z harmonogramem szkolenia.

Ramowa propozycja szkolenia kadry - 8 godzin dziennie (5 dni x 8 h = 40 h).

• Rozpoczęcie szkolenia.
Zapoznanie z harmonogramem szkolenia, systemem kształcenia zawodowego w kraju partnera przyjmującego, zwiedzanie szkoły, warsztatów, pracowni oraz firm współpracujących ze szkołą w zakresie kształcenia zawodowego. Poznanie regionu, w którym działa szkoła.
• Zapoznanie z organizacją i prowadzeniem zajęć w szkole i w warsztatach (w tym np. z systemem wykonywania pracy przez ucznia „krok po kroku”); oraz z wyposażeniem dydaktycznym i specjalistycznymi pracowni szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć z zakresu pojazdów hybrydowych i elektrycznych.
• Uczestniczenie w wybranych zajęciach dydaktycznych w szkole i na warsztatach, obserwacja treści kształcenia uwzględniających alternatywne źródła napędu pojazdów samochodowych.
• Uczestniczenie w pracy stacji serwisowych – zapoznanie z systemem zarządzania, obiegiem dokumentacji, obserwacja organizacji pracy i nadzorowania uczniów podczas praktyk.
• Uczestniczenie w seminarium dotyczącym aktywizujących metod kształcenia, pracy z uczniami mającymi trudności w nauce, z dysfunkcjami, wymagającymi motywowania.
• Poznanie programu ochrony środowiska – w szczególności segregacji i utylizacji odpadów w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie serwisu samochodowego z uwzględnieniem alternatywnych źródeł napędu.
• Podsumowanie i zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu.

Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się – założenia ogólne:

Staż zawodowy będzie obejmował 10 dni roboczych, od poniedziałku do piątku w ciągu 2 tygodni. Program stażu zagranicznego został ustalony wspólnie z partnerem zagranicznym, w oparciu o posiadaną przez niego bazę dydaktyczno-usługową. Jest zgodny z ogólnymi wytycznymi programu nauczania w zakresie jego modyfikacji i dostosowania do lokalnego rynku pracy. Szczegółowe ustalenia programu i zasad realizacji stażu, dokonane zostaną w formie kontaktów bezpośrednich (częściowo podczas odbytych wizyt i spotkań przygotowawczych) oraz na drodze elektronicznej z przedstawicielami partnerów zagranicznych. W czasie praktyki oprócz udziału uczniów w procesie pracy można stosować inne formy organizacyjne, takie jak spotkania i zajęcia szkoleniowe prowadzone przez specjalistów z danej firmy, przedsiębiorstwa lub szkoły. Mogą to być również pokazy, demonstracje, obserwacje i instruktaże. Przed rozpoczęciem stażu zawodowego uczniowie zostaną zapoznani z harmonogramem praktyk oraz obowiązkiem przestrzegania zakładowego regulaminu, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska.

Ramowa propozycja programu stażu zagranicznego uczniów - 8 godzin pracy dziennie (2 tygodnie x 40 h/tygodniowo = 80 h).

• Rozpoczęcie stażu - 8 h
Zapoznanie z harmonogramem stażu, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zasad ochrony środowiska. Zapoznanie uczniów z organizacją kształcenia w zawodach związanych z motoryzacją w szkole i w serwisach.
• Biuro obsługi klienta – 16 h
Organizacja biura obsługi klienta. Dokumentacja w nowocześnie zarządzanym zakładzie naprawy samochodów. Korzystanie z dokumentacji technicznej i programów informatycznych obcojęzycznych w biurze obsługi klienta. Obsługa klienta w biurze: przeprowadzenie rozmowy w celu określenia usterek w pojeździe klienta, identyfikacja pojazdu, przeprowadzenie kalkulacji kosztów naprawy, przyjęcie pojazdu do naprawy i wydanie pojazdu po dokonanej naprawie (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów hybrydowych i elektrycznych).
• Diagnostyka pojazdów – 24 h
Urządzenia diagnostyczne stosowane w serwisach. Diagnostyka układów i zespołów pojazdu mechanicznych i elektronicznych. Diagnostyka układów bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów. Diagnostyka układów pojazdów związanych z ochroną środowiska. Diagnostyka okresowa pojazdu – dopuszczająca pojazd do ruchu (ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów hybrydowych i elektrycznych).
Obsługa i naprawa pojazdów – 24 h
Wykonanie naprawy i obsługi pojazdu na podstawie zlecenia klienta metodą „krok po kroku” pod kierunkiem instruktora, z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony środowiska (segregacja odpadów).
• Zakończenie praktyk – 8 h

Podsumowanie praktyk prowadzone przez partnera zagranicznego, obejmujące ocenę merytoryczną stażu uczniów, ocenę słownika terminów technicznych języka obcego związanych z pojazdami hybrydowymi i elektrycznymi oraz ocenę nabytej wiedzy i umiejętności.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo