Co po Samochodówce?

po ukończeniu technikum i zdaniu egzaminie maturalnego:

- uczelnie wyższe, politechniki, uniwersytety (w zależności od zdawanych na egzaminie maturalnym przedmiotów)

- szkoły policealne

- szkolenia podnoszące kwalifikacje

po ukończeniu technikum bez egzaminu maturalnego:

- szkolenia podnoszące kwalifikacje

- przygotowanie do matury (samodzielnie lub na kursach maturalnych

CV i List motywacyjny

Napisanie dobrego CV nie jest łatwym zadaniem. Zwłaszcza, że istnieje wiele różnych poradników i wzorców, które mają zapewnić sukces w ubieganiu się o pracę. A do tego jeszcze przecież osoba, która przeprowadza rekrutację, może mieć swoje własne preferencje odnośnie formy graficznej czy doboru informacji. Nie można mieć więc nigdy pewności, że przygotowane przez nas CV będzie idealne. Można jednak w taki sposób przygotować ten dokument, aby uniknąć błędów i spełnić przynajmniej większość oczekiwań rekrutera.
a.    CV jest dokumentem, gdzie zamieszczone są nie tylko nasze dane teleadresowe, ale też informacje dotyczące:
- naszego dotychczasowego doświadczenia zawodowego,

- uzyskanego wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń (i związanych z tym uprawnień)
- dodatkowych umiejętności ? języki obce, obsługa komputera,
- innych atutów, zainteresowań, itp.
b.    CV jest dokumentem określającym naszą wartość na rynku pracy ? wszelkie informacje w nim zawarte muszą być prawdziwe i mogą być sprawdzane podczas rekrutacji
c.    jeśli wysyłamy je na określone stanowisko:
- niech CV będzie dokumentem pokazującym, że mamy odpowiednie kwalifikacje na to stanowisko,
- wiadomości w nim zawarte muszą być spójne czyli ? zakres obowiązków powinien raczej odpowiadać nazwie stanowiska (nie zawsze tak będzie, ponieważ pracownicy wykonują różnorodne obowiązki, ale nie można oczekiwać od pracodawcy, że zainteresuje się przedstawicielem handlowym, jeżeli w opisie jego stanowiska będą się znajdować obowiązki takie jak wypełnianie bazy danych czy tłumaczenia, itp.)
d.    CV musi być dokumentem czytelnym, schludnym, pozbawionym błędów i ? zazwyczaj w przypadku absolwentów ? jednostronicowym
e.    dobrze, jeśli na podstawie cv wyłania się obraz osoby sympatycznej, konsekwentnej w działaniu, która wie, czego chce od życia

Źródło: http://www.pracuj.pl/cv-zyciorys-artykuly-jak-napisac.htm#top

Stworzenie listu motywacyjnego zwykle jest trudniejsze od napisania CV. Każdy list powinien być inny, dopasowany do stanowiska, na jakie kandydat aplikuje, do firmy, branży i oczekiwań.
Stworzenie listu motywacyjnego zwykle jest trudniejsze od napisania cv. Każdy list powinien być inny, dopasowany do stanowiska, na jakie kandydat aplikuje, do firmy, branży i oczekiwań ? kandydata i pracodawcy.
W przypadku listów motywacyjnych można zastosować podobne reguły jak do cv ? dokument musi być czytelny, zrozumiały, a informacje w nim podane powinny być interesujące dla odbiorcy i uwzględniać jego potrzeby.
W skrócie można stwierdzić, że dobry list motywacyjny jest perfekcyjnym połączeniem i wykorzystaniem informacji z ogłoszenia dotyczącego stanowiska oraz informacji z życiorysu. Trzeba pamiętać, że potencjalnego pracodawcę nie zainteresują wszystkie informacje na nasz temat, tylko te, które odnoszą się do wymagań na danym stanowisku. Pracodawcy lubią też zazwyczaj konkret.
Źródło: http://www.pracuj.pl/list-motywacyjny-artykuly-jak-napisac.htm

Przykładowe CV- POBIERZ

Przykładowy LIST MOTYWACYJNY- POBIERZ

Rodzaje umów o pracę:
Kodeks pracy wymienia następujące rodzaje umów o pracę:
?    umowa na czas nieokreślony
Umowa na czas nieokreślony jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika, zapewnia bowiem pracownikowi najlepszą ochronę stosunku pracy, np. pracodawca wypowiadając umowę zawartą na czas nieokreślony musi podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy, a o zamiarze wypowiedzenia umowy pracownikowi musi zawiadomić zakładową organizację związkową.
Kodeks Pracy przewiduje trzy sposoby rozwiązania umowy na czas nieokreślony:
?    za porozumieniem stron
?    za wypowiedzeniem
?    bez wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia:
?    dwa tygodnie gdy pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy
?    jeden miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony conajmniej sześć miesięcy
?    trzy miesiące gdy pracownik był zatrudniony trzy lata
?    umowa na czas określony
Umowa na czas określony jest jedną z najpopularniejszych umów terminowych. Czas trwania umowy ustalają strony stosunku pracy w drodze negocjacji.
Umowy na czas określony rozwiązują się z upływem terminu na jaki zostały zawarte (w zasadzie nie mogą być wypowiadane).

Wypowiedzenie może nastąpić gdy:
?    umowa była zawarta na dłużej niż 6 miesięcy
?    gdy pracodawca jest w stanie likwidacji lub upadłości
Umowy o pracę na czas określony są bardzo wygodne dla pracodawcy a znacznie mniej dla pracownika. Pracownik jest bowiem pozbawiony poczucia bezpieczeństwa oraz uprawnień związanych ze stałym zatrudnieniem. Ustawodawca wprowadził do kodeksu zasadę, zgodnie z którą jeżeli te same strony zawarły dwukrotnie umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, to zawarcie trzeciej umowy w ciągu 30 dni od rozwiązania drugiej jest równoznaczne w skutkach z zawarciem umowy na czas nieokreślony.
?    umowa na czas wykonywania określonej pracy
Umowę taką zawiera się w pracach dorywczych i sezonowych oraz w celu wykonania przez pracownika ściśle określonego zadania, np. wybudowania obiektu, zorganizowanie szkolenia, sporządzenie bilansu itp.
Praca jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy.
Przy umowie zawartej na czas określania wykonywania pracy nie jest możliwe ścisłe określenie terminu jej zakończenia, a ustanie stosunku pracy uzależnione jest od przyszłego zdarzenia.
Omawiana umowa rozwiązuje się z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Może być także rozwiązana na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia:
?    z winy pracownika
?    bez winy pracownika
?    z winy pracodawcy
Umowa na czas wykonywania określonej pracy nie może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia chyba, że zakład jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz z przyczyn dotyczących zakładu pracy (zwolnienia grupowe).
?    umowa na czas próbny
Umowa na okres próbny może poprzedzać każdą z pozostałych umów o pracę na okres nie przekraczający trzech miesięcy.
Zawarcie tej umowy zależy wyłącznie od woli stron stosunku pracy. Umowę na okres próbny pracodawca może zawrzeć z każdym pracownikiem tylko raz. Od pracodawcy zależy czas umowy (do 3 miesięcy).
Rozwiązanie takiej umowy może nastąpić za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy zależy od czasu jej trwania:
?    trzy dni robocze jeżeli okres próbny nie przekracza dwóch tygodni
?    jeden tydzień jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
?    dwa tygodnie jeżeli czas próby wynosi 3 miesiące
?    dodatkowo pracodawca może zawierać tzw. umowę na zastępstwo; nie jest to jednak nowy rodzaj umowy o pracę, a typ umowy na czas określony
Umowa na zastępstwo nie stanowi nowego rodzaju umowy o pracę. Umowa o pracę może być zawarta na czas nieokreślony, określony, lub na czas wykonywania określonej pracy, a każda z nich może być poprzedzona umową na okres próbny. Umowa na zastępstwo jest pewnym typem umowy na czas określony. Oznacza to, że stosuje się do niej wszelkie zasady dotyczące zawierania i rozwiązywania tych umów z wyjątkiem dotyczącym zakresu ochrony stosunku pracy.
Termin końcowy umowy na zastępstwo może być oznaczony konkretną datą lub poprzez wskazanie okoliczności którj zaistnienie spowoduje rozwiązanie umowy.
Umowa na zastępstwo i umowa na czas określony różnią się zakresem ochrony stosunku pracy zatrudnionych na ich podstawie kobiet w ciąży. W przypadku umowy na zastępstwo nie stosuje się bowiem przepisów gwarantujacych przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu, gdy termin zakończenia umowy przypada po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Rozwiązuje się z upływem czasu na jaki była zawarta.
Wcześniejsze rozwiązanie tej umowy jest jest możliwe:
?    za porozumieniem stron
?    bez wypowiedzenia
?    za dwutygodniowym wypowiedzeniem jeżeli w umowie została zawarta odpowiednia klauzula (dotyczy to umów zawartych na dłużej niż 6 miesięcy)
źródło: http://www.praca-umowy.jrr.pl/

Umowa o dzieło- POBIERZ

Umowa zlecenie- POBIERZ

Jak założyć własną firmę- POBIERZ

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej:

Rozmowa- POBIERZ

logo bip duze  Biuletyn Informacji Publicznej logo UE

Zespół Szkół Samochodowych

im. inż. Tadeusza Tańskiego

w Poznaniu

KONTAKT

TEL. +48 61 8791 241

 

Deklaracja dostępności

 

Copyright

Copyright © 2024 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.